Kosár  üres 0 Ft
Kosár  (üres) 0 Ft

Facebook

Price: 19.990 Ft
586696-01 ESS TRACK JACKET pamut fullzip felső Puma
Price: 15.990 Ft
586716-01 ESS LOGO PANTS pamut férfi nadrág Puma
Price: 22.990 Ft
1366068-001 UA CG ARMOUR FITTED CREW Under Armour férfi edző hosszúujjas felső

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOVIRE Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.sportteam2007.hu
(a továbbiakban: Webáruház) honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások feltételeit tartalmazza, valamint a szolgáltatások során alkalmazott személyes adatkezelésekre vonatkozó adatvédelmi és - kezelési elveket.

A Szolgáltatás nyújtó adatai:

Név: MOVIRE Korlátolt Felelősségű Társaság                                                        Székhely: 9330 Kapuvár Deák Ferenc u. 18.
Cégjegyzékszám: 08-09-024293
Adószám: 24156727-2-08
Email cím: info(kukac)sportteam2007.hu
Telefonszám: +3696240107
Bankszámlaszám 59500193-110989000
Bankszámlaszám(IBAN): HU59 5001 9311 09890 0000
Swift/BIC kód: BA

Az ÁSZF célja
A Webáruház és az Applikáció használatával megvalósuló személyes adatkezelések vonatkozásában az érintett felhasználó számára a jogszabályok által megkövetelt tájékoztatást nyújtson a személyes adatkezelések körülményeiről és feltételeiről.

A Szolgáltatás leírása
A Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása. A Webáruház és az applikáció (a továbbiakban: Applikáció) az Ügyféllel (meghatározást lásd alább) folytatott kommunikációja bármely csatornáinak, ideértve Facebook közvetítésével összegyűjtött és kezelt személyes adatok adatkezelője a Szolgáltató, aki egyben a Webáruház és az Applikáció üzemeltetője és az ezeken a felületeken elérhető szolgáltatások nyújtója és értékesítője.

Ügyfélkezelés
A Szolgáltató, mint adatkezelő által végzett személyes adatkezelések során, a jelen ÁSZF szerint, Ügyfélnek minősül minden természetes személy, aki a Weboldalt látogatja, használja, aki a Szolgáltatótól szolgáltatást vesz igénybe, aki az Applikációt telepíti, vagy használja, azon műveleteket végez, aki a Szolgáltatóval szerződést köt, illetve vele kapcsolatba lép
(a továbbiakban: Ügyfél). A Szolgáltató tiszteletben tartja az Ügyfél magánszféráját, így különösen, kizárólag a jogszabályi kereteken belül kezel (gyűjt, tárol vagy használ) személyes adatot.

Fiatal korúak adatai
A Szolgáltatónak nem áll szándékában 16 éven aluli kiskorúak személyes adatait gyűjteni vagy kezelni. Amennyiben a kiskorú(ak) mégis átadná(k) személyes adataikat, arra kérjük a szüleiket vagy törvényes képviselőjüket, hogy tájékoztassák a Szolgáltatót a kiskorúság tényéről és közöljék hozzájárulásukat, vagy kérjék ezen személyes adatok törlését.

Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt személyes adatok kezelését különösen az alábbi jogszabályok alapján végzi:
       - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
         CXII. törvény
       - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
         összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
       - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.    
         évi XLVIII. törvény
       - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai és véleményei.
       - GDPR előírásainak, és ajánlásainak megfelelően.

A Szolgáltató nem értékesíti az Ügyfél adatait harmadik személyeknek. Az Ügyfél személyes adatait kizárólag a jelen ÁSZFben foglaltakkal összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, azok megvalósításához szükséges időtartam alatt használja fel.

A Szolgáltató különös hangsúlyt helyez az adatvédelemre, és az adatkezelés biztonságára. 
A személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokhoz kizárólag a Szolgáltató azon alkalmazottai férnek hozzá, akiknek feladatai ellátásához ez kifejezetten szükséges, így különösen az ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörükben alkalmazott személyek.

Szerzői jogok
Szerzői jogi védelem alatt álló oldal. A honlapon, illetve a Facebook oldalon elhelyezett arculati és tartalmi elemek (pl. betűtípusok, gombok, linkek, ikonok, szöveg, kép, grafika, logo stb.), valamint szöveges és képi anyagok, felhasználása, másolása, terjesztése, továbbítása - akár részben, vagy egészben - kizárólag a MOVIRE Kft előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Facebook
A Szolgáltató a Facebook oldalán a https://www.facebook.com/Sport-Team-285355378179244/

is kezel személyes adatokat. A Facebookon történő adatkezelésre a https://www.facebook.com
internetes portálon és minden más internetes oldalon, amelyek a Facebook márka alatt működik, a közzétett működési elvek vonatkoznak. A https://www.facebook.com/legal/terms linken elérhető szabályzat tartalmáért a Facebook Inc. vagy Facebook Ireland Limited (a továbbiakban: „Facebook Szolgáltató”) a felelős.

A személyes adatok védelmének és felhasználásának a Facebook Szolgáltató által megadott és meghatározott elvei elérhetők többek között a https://www.facebook.com/policy.php honlapon is. A Szolgáltatónak nincs ráhatása a Facebook Szolgáltató, ezen belül a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásainak tartalmára, illetve a Szolgáltató által a Facebook Szolgáltatón keresztül vagy keretében folytatott reklám kampányok, ezen belül a versenyek, játékok megvalósítását lehetővé tevő applikációk tartalmára.

Facebook Lead Ads
A Facebook Lead Ads funkció segítségével a Szolgáltató célja saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen marketingje.Az űrlapon lévő adatok kiegészítése révén az Ügyfél minden alkalommal átadja a Szolgáltatónaknak az űrlapon megadott személyes adatokat, amelyek tartalmazhatják különösen: a családi és utónevet, e-mail címet, telefonszámot.

A Facebook Szolgáltató keretén belül a reklámkampányok/versenyek folytatását lehetővé tevő applikációk űrlapjain lévő adatok kitöltése révén az Ügyfél átadja a Szolgáltató számára minden alkalommal az űrlapon megadott személyes adatokat, különösen: családi és utónevet, levelezési címet, e-mail címet, telefonszámot.

Kérjük az Ügyfeleket, hogy személyes adataiknak bármilyen változása (név, email cím, lakcím, szállítási cím változás, stb.) esetén a személyes beállításaikat a Webáruház https://www.sportteam2007.hu/profil URL-en keresztül elérhető aloldalán, fiókjukban haladéktalanul módosítsák.

Meghatározások
Ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki a Szolgáltató részére személyes adatot közöl, így különösen aki a Webáruházat látogatja, használja, aki a Szolgáltatótól szolgáltatást vesz igénybe, aki az Applikációt telepíti, vagy használja, azon műveleteket végez, aki a Szolgáltatóval szerződést köt, illetve vele kapcsolatba lép.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, stb, alapján azonosítható.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait meghatározza. Az adatkezelés céljait és eszközeit a GDPR, a tagállami jog határozza meg. A jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi személyes adatkezelés adatkezelője a Szolgáltató.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. A rögzítés, gyűjtés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Webáruház regisztráció
A regisztráció felhasználói fiók létrehozásával történik az alábbi módon:
       - A Webáruház oldalán elérhető Regisztrációs űrlap kitöltésével
      

Minden esetben szükséges az email cím és jelszó megadása, illetve megerősítése a felhasználói fiók létrehozásához.

Regisztráció visszaigazolása
A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

Az adatkezelés célja
       - az Ügyfelek nyilvántartása
       - Ügyfelek egymástól való megkülönböztetése
       - Ügyfelekkel való kapcsolattartás
       - Ügyfél által vásárolt termékek összesítése

Az adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kezelt adatok köre
Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, jelszó megerősítése, kedvenc csapat. Amennyiben vásárlás történik az egyes vásárlások adataival kiegészül a kezelt adatok köre, úgy mint dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke, számlázási cím, szállítási cím.

Személyes adatok forrása
Az érintett által megadott adatok. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a Szolgálatató az adatkezelést megszünteti.

Az adatkezelés időtartama
Az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig tart jogos érdek alapján (marketing tevékenység). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Vásárlás
       - A Webáruház oldalán elérhető Regisztrációs űrlap kitöltésével
      

A vásárlással kapcsolatos adatkezelés célja
       - a Webáruházában történő vásárlás
       - számla kiállítása
       - Ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése
       - a megrendelések teljesítése
       - a vásárlás és fizetés dokumentálása
       - számviteli kötelezettség teljesítése
       - kapcsolattartás Ügyféllel

Az vásárlással kapcsolatos adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A vásárlással kapcsolatos kezelt adatok köre
Vevő ID, rendelési azonosító, megszólítás, név (keresztnév és családi név), szállítási cím, telefonszám, email cím, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, akciós termék vásárlása, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím.

Személyes adatok forrása
Az érintett által megadott adatok. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti.

Adatkezelés időtartama
A termékek megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év, azonban jogos érdek alapján (marketing tevékenység) a Szolgáltató az adatokat tovább kezeli, egészen az Ügyfél törlési/visszavonási/zárolási kérelméig. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Zrt és a Nyugat Takarék Bank kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Fizetés
Banki átutalás
A Szolgáltató bankszámláját az Nyugat Takarék Bank vezeti. Bankszámlás átutalás esetén a Nyugat Takarék Bank felé továbbításra kerül az Ügyfél neve, a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja.

Utánvét – Futárszolgálat
MPL (Magyar Posta Logisztika) Budapest X. ker. Üllői út 114-116. Budapest Üllői úti központi ügyfélszolgálatuknál személyes ügyintézéshez időpontot a 06-1-767-8282-es telefonszámunkon vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. illetve Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
e-mail címükön foglalhat. MPL Magyar Posta Logisztika szolgáltatások: 06-1-333-7777 
Továbbított adatok: Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, vételár (utánvét esetén)
Adatkezelés célja: a megrendelt termék kiszállítása. A kiszállítással kapcsolatos személyes adatkezelésre az MPL mindenkori adatvédelmi tájékoztatója az irányadó.
Postaponton keresztüli átvétel esetén
Webáruházon feltüntetett csomagpontokon lévő átvevő pontok részére továbbított adatok: családnév, utónév, vételár (utánvét esetén)
Adatkezelés célja: megrendelt termék átvétele

A futárszolgálat kizárólag Magyarország területére szállít Terméket.

Az Ügyfeleket megillető elállási jog
A megrendelt termék átvételétől 20 napon belül az Ügyfél indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, és visszaküldheti a terméket, melynek vételárát az Ügyfél által megadott bankszámla számra a Szolgáltató visszautalja. A megadott bankszámlaszámok helyességét, számlatulajdonosát a Szolgáltató nem vizsgálja. A termék visszajuttatása, illetve annak költsége az Ügyfelet terheli. 
A fentiek alól kivételt képez:
       1) a termék használva lett
       2) ha a termék sérült
       3) textil termékeknél, a vásárló kérésére történő utólagos feliratozás, logózás
       4) cipőknél labdáknál a vásárló kérésére történő utólagos feliratozás, logózás
illetve minden olyan a fentiekben meg nem nevezett körülmény, amely a termék nem rendeltetésszerű használatából származó minőségromláshoz vezetett.

Hírlevelek
Adatkezelés célja a hírlevélre való feliratkozás, valamint gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozottak részére.
A Webáruházon történő regisztráció során, a vásárlás befejeztével, illetve közvetlenül a hírlevélre feliratkozó űrlap kitöltésével az Ügyfél hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a részére a Szolgáltató tevékenységéről, szolgáltatásairól, működéséről, továbbá a Szolgáltató szolgáltatásainak népszerűsítésére vonatkozó reklámüzeneteket küldjön e-mailes hírlevél formájában. Az Ügyfél e-mailfiókjába érkező levélben feltüntetett link-re kattintva megerősíti a feliratkozást. Az ilyen tájékoztatások tartalmazhatnak utalást ajánlatokra, új termékekre vagy a szolgáltatásainkra.
Amennyiben az Ügyfél nem tart tovább igényt ilyen irányú tájékoztatásunkra, a Weboldalon bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni, illetve hírlevélben is lehetőség van linkre kattintva leiratkozni.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Ügyfél a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Ügyfél bármikor tiltakozhat a személyes adatai jelen pontban részletezett adatkezelés ellen. Ez esetben a Szolgáltató haladéktalanul megszünteti az adatkezelést.
A kezelt adatok köre:
Vevő ID, megszólítás, név (keresztnév és családi név), e-mail cím
Személyes adatok forrása:
Az érintett által megadott adatok. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti.
Az adatkezelés időtartama:
Az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig érvényes, jogos érdek alapján.

Marketing célú egyedi ajánlatok
Adatkezelés célja a vásárlói szokások elemzése, és a célzottabb kiszolgálás. Webáruházban személyre szabott marketingüzenetek megjelenítése, az Ügyfél viselkedésen alapuló személyre szóló ajánlatok készítése, a Szolgáltató saját és partnerei üzleti ajánlatainak feltüntetése a Webáruház oldalán, valamint remarketing kampányok létrehozása.

A Webáruházra való regisztráció, illetve a Facebookal történő bejelentkezéssel az Ügyfél hozzájárulhat ahhoz, hogy a vásárlói preferenciáit  a Szolgáltató elemezze, majd az elemzés alapján az Ügyfél számára a Szolgátató a Webáruház honlapján, Facebook oldalán, Google keresőmotoron keresztül  személyre szabott ajánlatokat adjon, profilalkotást végezzen. Az említett eljárások nem befolyásolják az Ügyfél vásárlási jogát, illetve nem kötelezi az Ügyfelet semmilyen vásárlásra, következményekkel nem jár. A profilalkotás technikai eszközökkel automatizált módon az Ügyfél alábbi adatai felhasználásával történik:
       - vevőazonosító 
       - név
       - email cím
       - vásárolt termékek
       - megtekintett termékek
       - kívánságlistára helyezett termék
       - kosárba helyezett termék

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása. Az Ügyfél a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Ügyfél bármikor tiltakozhat a személyes adatai jelen pontban részletezett adatkezelés ellen. Ez esetben a Szolgáltató haladéktalanul megszünteti az adatkezelést.

A kezelt adatok köre: Vevő ID, rendelési azonosító, megszólítás, vásárolt termékek, név (keresztnév és családi név), e-mail cím, megtekintett termékek, kedvelt csapatok, megtekintett oldalak.

Személyes adatok forrása: Az érintett által megadott adatok. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti.

Az adatkezelés időtartama:
Az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig érvényes, jogos érdek alapján.

PanaszkezelésAz Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info(kukac)sportteam2007.hu
A Szolgáltató a panaszra legkésőbb annak előterjesztésétől számított 30 naptári napon belül válaszol.

Panasz benyújtása esetén javasoljuk az alábbi információ megadását: (1) részletes információ és kapcsolódó körülmények a reklamáció tárgyáról, a kifogásolt eljárás jellege illetve részletes leírása; (2) az Ügyfél kérése (3) az Ügyfél elérhetősége a panasz kezelésével kapcsolatban. Ezen információk megadása megkönnyíti és felgyorsítja a panasz kivizsgálását a Szolgáltató számára.

Adatkezelés célja: Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá az Ügyfél tájékoztatása a Szolgáltató érdemi válaszáról.

Az adatkezelés jogalapja: az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése, nem fogyasztói panaszok esetén az érintett hozzájárulása, amelyet a bejelentéssel megadottnak tekint a Szolgáltató, fogyasztói panaszok esetén a jegyzőkönyvek vonatkozásában a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése, amely szerint a hivatkozott adatkezelés kötelező.

Akezelt adatok köre: Ügyfélnek minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján – kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és az Ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul:
       - panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által 
         megadott egyéb adatok
       -panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
       - panasz részletes leírása
       - panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke
       -a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata
       - panaszos telefonszáma

Személyes adatok forrása: érintett által megadott adatok. A fenti adatok megadása kötelező, ezek hiányában a Szolgáltató nem tudja a panaszkezelést elvégezni.

Az Ügyfél a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat

Európai Fogyasztói Központ Magyarország
http://magyarefk.hu 

Fogyasztóvédelem
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535

Győr Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Főosztályvezető: Markotányos Tivadar
Cím: 9022 Győr Türr István u. 7.
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefon:+3696795951
Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/jarasok/gyori-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly-fogyasztovedelmi-osztaly

Az Ügyfél jogai a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérelmezze a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének zárolását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Tájékoztatási jog: Az Ügyfél bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltató által végzett adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatokról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. Ezen jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles pontosan meghatározni, miről kér tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog: Az Ügyfél kérheti, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat a Szolgáltató helyesbítse. Ezen jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles pontosan meghatározni, hogy mely személyes adat pontatlan és milyen módosítást kér.

Törléshez való jog: A Szolgáltató az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat az Ügyfél kérelmére törli, ha:
       - kezelése jogellenes
         - az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a     
           törlést törvény nem zárja ki
         -az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
           határideje lejárt
         - azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte
Az Ügyfél törlés iránti kérelme kizárólag az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét (pl. számlázással kapcsolatos adatok). Ezen jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles pontosan meghatározni, hogy mely személyes adat törlését kéri, illetve milyen indokból kéri a törlést.

Zárolásához való jog: Az alábbi esetekben az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató  zárolja („blokkolja”) az adatkezelést, ha azt az Ügyfél kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Szolgáltató a korlátozás alá eső adatokat kizárólag tárolja, azokat nem gyűjti, továbbítja, módosítja, stb. Ezen jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles pontosan meghatározni, hogy mely személyes adat korlátozását kéri, és milyen indokból kéri a korlátozást.

Tiltakozáshoz való jog: Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik
(pl. hírlevél kiküldése). Tiltakozás esetén a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok: Az Ügyfél kérelmére tájékoztatni kell az  alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az Ügyfélnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

Eljárás a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban
A kérelmeket a Szolgáltató az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken fogadja.
       - postai úton: 9330 Kapuvár Deák Ferenc u. 18.
       -elektronikus levélben: info(kukac)sportteam2007.hu

Amennyiben a kérelmet az Ügyfél elektronikusan nyújtotta be, úgy a Szolgáltató a kérelmet elektronikusan fogja megválaszolni. A Szolgáltató a kérelmek beérkezése esetén jogosult az Ügyfél azonosságát leellenőrizni, és igazolásokat bekérni.

A Szolgáltató köteles mindent megtenni, hogy a helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesítse az adatfeldolgozókat és címzetteket is.

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 belül tájékoztatja az Ügyfelet.

Süti (Cookie) fájlok
A Webáruházban felhasználásra kerül az Ügyfél hálózatra rákapcsolt számítógépén vagy egyéb berendezésén lévő információhoz való hozzáférés és annak rögzítésének technológiája (különösen a cookie fájlok felhasználásával), annak érdekében, hogy az Ügyfél számára a lehető legkényelmesebbé váljon a Webáruház használata, ezen belül statisztikai célokból és bemutatott reklámtartalmak, ezen belül a partnerek és a Szolgáltató reklámmegrendelői reklámjainak az Ügyfél érdeklődéséhez való igazítása céljából. Az Ügyfél Webáruházban, vagy az Applikáció keretében tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatásra vonatkozó adatok, azon honlapon domain nevei formájában, amelyről az Ügyfelet a Webáruház honlapjára átirányították, a kereső, az operációs rendszer típusa, az IP cím, az Ügyfél azonosítója, egyéb információk, amiket a http protokoll továbbít.
Ezen túlmenően a Szolgáltató feldolgozhatja a működtetési adatokat vagy azon berendezés lokalizációjára vonatkozó információkat, amelyek segítségével a Webáruházhoz való hozzáférés megvalósul.

A cookie fájlok kisméretű szöveges információk, amelyeket a szerver küld ki, és amelyeket az Ügyfél számítógépe tárol általában a számítógép központi lemezén vagy a mobil berendezésen. Ebben azokat az információkat tárolják, amelyekre a Webáruháznak szüksége lehet ahhoz, hogy illeszkedjen az Ügyfél által alkalmazott hozzáférési módhoz, és hogy statisztikai adatokat gyűjtsön a Webáruház, vagy az Applikáció vonatkozásában arról, mely oldalakat látogatott meg, milyen elemeket töltött le, továbbá adatokat az internetszolgáltatóról, pl. annak domain neve vagy a látogató személy származási országa, miközben alapelvként nem gyűjt be semmilyen olyan adatot, amely alapján lehetővé válna az Ügyfél azonosítása, annak ellenére, hogy ezek az információk nem egyszer lehetnek személyes adat jellegűek, azaz lehetővé tehetik bizonyos viselkedési formák hozzárendelését konkrét Ügyfélhez. Az adattárolási technológia és az Ügyfél azonosítójához való hozzáférés, lehetővé teszi az Applikáció off-line módon való működését és a bejelentkezés nélküli Ügyfél preferenciáinak rögzítését. Az Applikáció tárolja az Ügyfél aktuális azonosítóját az Ügyfél Applikációba való bejelentkezéséig, az Applikációból mobil berendezésről való törléséig, illetve eltávolításáig.

A Webáruházban felhasznált cookie fájlok elsősorban annak tartalmának az Ügyfél preferenciáihoz való illesztésére valamint az internetes portál tartalmak hatékonyságának növelésére és személyre szabottságára szolgálnak.

A Webáruházban felhasznált cookie fájlok nem károsak sem az Ügyfél, sem az általa felhasznált számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok kiszolgálását a böngészőikben. A Webáruház két fajta cookie fájlt alkalmaz: az egy belépést kiszolgálókat, amelyeket csak addig tárol az Ügyfél számítógépe vagy mobil berendezése, amíg az Ügyfél kilép az adott internet oldalról vagy kikapcsolja a (kereső) programot, illetve az állandókat, amelyek az Ügyfél berendezésén maradnak a cookie fájlok paramétereiben megadott időtartamig vagy azok számítógépről kézzel való eltávolításáig.

További információk a cookie fájlokról, megtalálhatók a Google Analytics Privacy Protection Policy-jában.

Az Ügyfél módosíthatja a cookie fájlok felhasználásának módját a böngészőn vagy az Applikáción keresztül, ezen belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Webáruházból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző vagy az Applikáció beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A cookie fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző "Súgó" lapján. 
A cookie fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Ügyféli kézikönyvében/használati utasításában.

A cookie fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Webáruház megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

Biztonsági eszközök
A Szolgáltató technikai és szervezeti eszközöket alkalmaz, amelyek biztosítják a feldolgozott személyes adatok biztonságát és a védelem alá vont adatok kategóriájának megfelelő védelmét, különösen biztosítja, hogy az adatok illetéktelen személyek részére ne kerüljenek átadásra, a hatályos jogszabályok megsértésével ne kerüljenek feldolgozásra, módosításra, ne sérüljenek vagy ne semmisítsék meg.
A Szolgáltató megfelelően hozzáférhetővé teszi a következő technikai eszközöket, amelyek megakadályozzák az elektronikus úton küldött Személyes Adatok illetéktelen személyek részéről történő megszerzését, módosítását, az adatbázis bebiztosítását illetéktelen személyek hozzáférése ellen:
       - SSL bizonyítvány a Webáruház azon oldalain, ahol az Ügyfelek adatai megadásra 
         kerülnek;
       - a Felhasználói Fiókhoz való hozzáférés csak egyéni login és jelszó használatával 
         lehetséges.

Jogorvoslat
Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Adatkezelő székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Amennyiben az Ügyfél kérelme a Szolgáltató által elutasításra kerül, azzal szemben az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Szolgáltató tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy a Szolgáltató határidőn belül nem dönt, az Ügyfél, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Záró rendelkezések
A Webáruház tartalmazhat linkeket más internet oldalakhoz. A Szolgáltató azt javasolja Ügyfelei részére, hogy a más oldalra való átlépést követően ismerkedjen meg az ott meghatározott magánélet-védelmi politikával. Jelen ÁSZF csak a Szolgáltató felsorolt tevékenységére vonatkozik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁFSZ jövőben történő módosítására – amelyre többek között a következő fontos okokból kerülhet sor:
       - a hatályos jogszabályok megváltozása, különösen a Személyes adatok védelme, a távközlési jog, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások és a fogyasztók jogait szabályozó előírások terén, amelyek befolyásolják a Szolgáltató jogait és kötelességeit valamint az Ügyfelek jogait és kötelességeit
       - a funkciók vagy az Elektronikus Szolgáltatások fejlődése, amelyet az internetes technológia előre haladása diktál, ezen belül az új technológiai és technikai megoldások alkalmazása/bevezetése, amelyek hatással vannak az ÁSZF területére.

A Szolgáltató minden alkalommal megjelenteti a Webáruház oldalain az ÁSZF-ban bekövetkezett változásokat. Minden egyes módosítást követően az ÁSZF új változata jelenik meg, új keltezéssel.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a weblapot.
Az ÁSZF érvényességének kezdete: 2016.01.01.
Készítette: Molnár Ferenc

Facebook

Kapcsolat

  • 9330 Kapuvár, Deák Ferenc u. 18.
  • info[@]sportteam2007.hu
  • +36 96 240 107